تعهد مفقودی کارت دانشجویی

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : خانم .........................

 بعدالحضور اقرار و اعتراف نمود که حسب الامر کار کارت دانشجویی اینجانب بشماره دانشجویی ............. صادره از فنی حرفه ای دخترانه کرج مفقود شده است لذا بدینوسیله متعهد ملتزم گردید که هر زمان کارت مزبور پیدا شد اینجانب به آموزشکده دختران کرج تحویل دهد و چنانچه نسبت به کارت موصوف از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی ادعا یا اعتراض و یا هرگونه کشف فسادی صورت پذیرد شخصا جوابگو خواهد بود و این تعهدنامه بنا به تقاضای نامبرده تنظیم و ثبت گردید.:.

/ 0 نظر / 60 بازدید