وکالت طلاق با شرط

موکل: آقای ...............

وکیل: خانم ..............

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاه های عمومی ( بدوی وتجدیدنظر وشعب دیوانعالی کشور ) ومطلقه نمودن خود (وکیل) از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن ،رجعی ، خلع یا مبارات یا توافقی با هرقید وشرط وبه هر طریق اعم از قبول بذل صداق وبذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه با درج هرشرط ضمن العقد وروشن نمودن تکلیف فرزندان اعم از قبول یا رد سرپرستی وتقدیم دادخواست مربوط به موارد متن این وکالتنامه با تطبیق بر موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وآیین نامه اجرایی آن ومصوبات مجمع تشخیص مصلحت یا سایر قوانین ومقررات جاری وعقد قرارداد باوکلای دادگستری ضمن انتخاب وکیل و داور در رابطه با تقدیم دادخواست ودفاع وانجام مورد وکالت با داشتن اختیارات وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند وتعیین جاعل ، ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس  ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب و ورود شخص ثالث و دعوای تقابل و دفاع از آنها ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، با حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتحویل جهیزیه وامضاء اوراق واسناد وثبت دفتر رسمی ازدواج وطلاق واصلاحیه های آن وتادیه هزینه ها واخذو یا تسلیم اوراق ومدارک از اصل یا رونوشت یا کپی ودادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق وتمامی اقدامات پیش بینی نشده در راستای انجام مورد وکالت بنحوی که نیازی به حضور وامضاء واذن مجدد موکل نباشد. وکیل بایدحق رجوع به مابذل درایام عده رانیزازخوداسقاط نماید.

شرط: وکیل فقط زمانی میتواند از اختیارات این وکالت استفاده نماید که پس از رسیدن فرزند مشترک (............) به سن هفت سالگی کامل ، مادر حضانت وی را به پدر (موکل) منتقل وواگذار نموده باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا کلا و جزا با حق عزل وکلای انتخابی ونصب مجدد وکیل یا وکلاء دارای کلیه اختیارات تامه و مطلقه بوده و هر گونه عمل و اقدام و امضاء وکیل به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل بوده نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی می باشد و ضمن عقد  خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 257,300ریال  وصول وقبض حق التحریر شماره                 صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  .........-........- تنظیم گردید .

  به تاریخ                               آبان ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 18 بازدید