تعهد معبر انباریها

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ....................به آدرس .................. .

 بعدالحضور اعلام داشتند:اینجانب به عنوان وکیل مالکین پلاک ثبتی ...........فرعی از ........ اصلی  متعهد میشوم  درخصوص دهانه 4مترو43صدم متر پارکینگ و عدم رعایت معبر انباریها در مراحل بعد پاسخگوی هرگونه شکایت از مالکین آپارتمانها میباشم و شهرداری در موارد مزبور هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 17 بازدید