آﻳﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ و ﭘﺮﻳﻨﺖ اوراق ازﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻗﺒﻼ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﺧﺬ وﺟﻪ ازاﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ودرج آن در ﺳﻨﺪ ، ﭼﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ؟

ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎران : ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اوراق ﺟﺪﻳﺪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ازﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﭼﺎپ اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ دردﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ ﺟﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﻢ ﺑﺮﮔﻲ وﻳﻚ ﺑﺮﮔﻲ (ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﻗﺒﻼﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ) ﻣﺎﻧﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی اوراق درﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرفﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. 

 

مطالب مرتبط:اوراق بهاء دار ،دفتر اسناد رسمی
تاريخ : سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ | ٩:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()