در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ---------- به آدرس تهران----------- کد پستی ----------------.  بعدالحضور اعلام داشتند: اینجانب وکیل مالکین دارنده مدارک مالکیت پلاک ثبتی ----فرعی از ----اصلی بخش 11 تهران حوزه ثبتی کن بمساحت 250 مترمربع  واقع در تهران بموجب این اقرارنامه اعلام میدارم:  اینجانب از تاریخ 60/12/27 تاکنون از مزایای موارد 6 و 8 قانون اراضی شهری و حد نصاب مندرج در قانون زمین شهری در سطح کشور ستفاده ننموده و فاقد واحد مسکونی مناسب میباشم ( واحد مسکونی مناسب عبارت است از آپارتمانی 150 مترمربع ویلائی بالاترین حداقل نصاب تفکیکی شهر محل وقوع ملک حداکثر 400مترمربع) با در نظر گرفتن مراتب مذکور با التزام به اینکه در سراسر کشور حق استفاده بیش از یک حد نصاب را ندارم و با اطلاع کامل از مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در خواست صدور پروانه ساختمانی زمین یادشده را دارم و بموجب این اقرارنامه ملتزم میشوم چنانچه در آینده به هر نحو خلاف این تعهد ثابت و مدلل گردد و یا ظرف فرجه قانونی نسبت به اخذ مجوز عمران و احیاء زمین موصوف اقدامی ننمایم سازمان زمین شهری مجاز  ماذون است براساس مدلول ماده 10 قانون مدنی و ماده 12 قانون زمین شهری هرگونه اقدامی را که ضروری تشخیص دهد برای ابطال مجوز صادر و مالا طرح پرونده در کمیسیون ماده 12 قانون مذکور وهرگونه اقدام قانونی براساس نظریه کمیسیون یادشده را بنماید.

مطالب مرتبط:تعهد
تاريخ : سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ | ۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()